RODO

Administratorem Danych Osobowych jest OLIMPIJCZYK" Miejska Pływalnia w Aleksandrowie Łódzkim ul. Bankowa 5, 95-070 Aleksandrów Łódzki

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Mariusz Stasiak vel Stasek kontakt e-mail: biuro@msvs.com.pl tel. 782-661-551

 tel.: 42 712 00 70

 dyrektor 42 712 00 33

 olimpijczyk.sekretariat@interia.pl

link do polityki prywatności

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2012 poz. 1445)

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka jest "OLIMPIJCZYK" Miejska Pływalnia w Aleksandrowie Łódzkim z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim 95-070 przy ul. Bankowa 5 zwanym dalej Placówką. W Placówce został powołany inspektor danych osobowych Mariusz Stasiak vel Stasek i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail biuro@msvs.com.pl .

Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizowaniem zadań placówki, a także w związku z realizacją umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b).

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji usługi oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji umowy.

W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych dane mogą być przetwarzane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości realizacji umowy. W związku z realizacją obowiązków prawnych Administratora podanie danych jest wymogiem prawnym. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu ani transferowi do Państw Trzecich.

W ramach działań promocyjnych Placówki może być rozpowszechniany wizerunek, osób korzystających z obiektu w jednym z trzech przypadków:

- za zgodą osoby, które wizerunek jest rozpowszechniany,

- osób stanowiących element większej całości,

osób publicznie znanych podczas realizacji i funkcji publicznych.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Murat Anna
(2018-11-22 09:56:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Murat Anna
(2022-05-06 10:31:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki