Regulamin

Regulamin Miejskiej Pływalni Olimpijczyk
w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Bankowa 5

 1. Olimpijczyk Miejska Pływalnia w Aleksandrowie Łódzkim zwana dalej „Pływalnią”, została utworzona na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Aleksandrowie Ł. Nr XLIII/393/02 z dnia 17.07.2002r.
 2. Obiekt jest otwarty codziennie w godz. od 7:00 do 22.00; soboty, niedziele w godz. od 10:00 do 22.00. W dni świąteczne informacja o godzinach otwarcia będzie umieszczana tydzień wcześniej na stronie internetowej oraz w kasie.
 3. Każda osoba korzystająca z obiektu jest obowiązana do zapoznania się z przepisami regulaminów, obowiązujących na jego terenie i podporządkowania się ich zapisom.
 4. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Kierownictwo obiektu gwarantuje, iż monitoring powadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
 5. Wstęp na halę basenu odbywa się na podstawie paska z transponderem Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta, który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym na pływalni cennikiem usług.
 6.  Odebranie paska- transpondera oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie.
 7.  Czas pobytu na basenie liczy się od momentu wydania paska-transpondera do momentu odczytania jego pamięci przy uiszczeniu opłaty.
  Za zgubienie bądź zniszczenie paska obowiązuje kara w wysokości 50,-zł.
 8. Opłata za pierwsze 60 minut pobytu pobierana jest z góry (od chwili przejścia przez bramkę kasy) i nie podlega zwrotowi. Czas pobytu powyżej 60 min. jest naliczany z dokładnością do 1 minut.
 9. Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na pływalnię ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających.
 10. Użytkownicy będą wpuszczani do obiektu nie później niż 80 min przed jego zamknięciem, tj. do godz. 20.50.
 11. Przed wejściem do szatni obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na obuwie basenowe (dopuszczalne jest chodzenie boso). Po zakończeniu pływania oraz przebraniu się zmiana obuwia z basenowego na zewnętrze następuje po opuszczeniu szatni.
 12.  Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w przebieralni.
 13.  Rzeczy wartościowe, dokumenty należy pozostawić w depozycie, który jest bezpłatny.
 14. Kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szafkach na garderobę i na terenie pływalni.
 15. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem, (także po skorzystaniu z WC).
 16. W hali basenowej obowiązuje noszenie wyłącznie stroju kąpielowego z tkaniny wykonanej z poliestru, lycry lub mieszaniny poliamidu i lycry o dowolnym kolorze. Dopuszcza się krótkie spodenki (powyżej kolan) koniecznie bez kieszeni wykonane z materiałów jak wyżej. Po wejściu do hali basenowej, klapki basenowe i ręczniki należy pozostawić w miejscach do tego wyznaczonych ( stojaki, wieszaki). Przemieszczanie się po hali basenowej w klapkach jest zabronione. Zwolnieni z tego zakazu są: ratownicy, obsługa techniczna basenu oraz instruktorzy nauki pływania i opiekunowie grup nie korzystający z kąpieli.
 17. Dzieci do lat 7 mogą przebywać w obiekcie jedynie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Opiekun płaci za pobyt na pływalni według obowiązującego cennika.
 18. Zabrania się pozostawiania w hali basenowej bez nadzoru dzieci nie umiejących pływać.
 19. Dzieci do lat 3 korzystające z basenu muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho-majtki do kąpieli.
 20.  Na teren obiektu zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników, chorym z upławami, z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry, plastrami i bandażami na ciele oraz osobom których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
 21. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są obowiązane do podporządkowania się nakazom ratowników oraz personelu.
 22.  Ratownikami są osoby noszące strój zgodny z obowiązującymi przepisami z napisem Ratownik.
 23.  O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić ratowników lub personel obiektu.
 24.  Strefy obiektu i atrakcje wodne wyłączone czasowo z eksploatacji oznakowane są poprzez tabliczki informacyjne lub taśmy biało-czerwone i korzystanie z nich jest w tym czasie zabronione.
 25.  Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do obsługi basenu i uzgodnić warunki korzystania z obiektu i atrakcji wodnych. Grupy zorganizowane obowiązują dodatkowo zapisy Regulaminu Dla Grup Zorganizowanych.
 26. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest trzykrotny sygnał gwizdka. Po usłyszeniu sygnału należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub personelu.
 27.  W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów. Maksymalna liczba osób na jednym torze pływackim nie powinna przekraczać 6 osób.
 28.  Tory 1 i 6 przeznaczone są na pływanie rodzinne z dziećmi oraz dla osób słabo pływających., tory 2 i 5  przeznaczone są na pływanie rekreacyjne, tory 3 i 4  przeznaczone są dla osób dobrze pływających.
 29.  Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie obiektu nie wolno:
  a. wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej
  b. przebywać w stanie wskazującym na stan intoksykacji
  c. wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz środków odurzających
  d. używać strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą
  e. wchodzić do wody w strefie niecek oznaczonych znakiem Niebezpieczna głębokość wody jeżeli nie umie się pływać
  f. skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika
  g. wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów
  h. biegać, popychać i wrzucać do wody,  krzyczeć oraz zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu
  i. wszczynać fałszywych alarmów
  j. wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów
  k. wykonywać ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach
  l. wchodzić i wychodzić z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody)
  m. wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi
  n. zaśmiecać i zanieczyszczać pomieszczeń oraz niecek basenowych
  o. używać mydła i środków chemicznych na terenie hali basenowej
  p. niszczyć urządzeń i wyposażenia obiektu
  q. przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu
  r. korzystać na ternie przebieralni, natrysków i hali basenowej z telefonów komórkowych
  s. wnosić sprzętu muzycznego i grającego
  t. palić tytoniu
  u. żuć gumy i spożywać pokarmów na hali basenowej, pomieszczeniach przebieralni i natrysków;
  v. pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych
  w. wprowadzać zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek, wózków) oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie
  x. wchodzić na konstrukcje i urządzenia do tego nie przeznaczone,
  y. załatwiać potrzeby fizjologiczne poza WC.
 30.  Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku przebywania na hali basenowej w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.
 31. Nieznajomość regulaminu oraz instrukcji użytkowania sauny,  jacuzzi zjeżdżalni, nie zwalnia z odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie basenu i jego urządzeń, a Kierownictwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne tego skutki.
 32. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie w  strefie suchej obiektu.
 33.  Korzystanie na terenie obiektu z aparatów fotograficznych i kamer może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody od kierownictwa pływalni.
 34. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody ratownika.
 35. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników mogą zostać usunięte z terenu obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.
 36. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 37.  Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Personel szatni wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela w okresie do trzech tygodni od daty pozostawienia.
 38. Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz obiektu – w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe  są wyłącznie za wiedzą i zgodą kierownictwa obiektu.
 39. Kierownictwo nie odpowiada za kradzieże na parkingu ( niestrzeżonym ) oraz uszkodzenia ciała wynikające z naruszenia Regulaminu.
 40. Zakup biletu lub karnetu jest traktowany jako akceptacja warunków Regulaminu Basenu.
 41. Uwagi i wnioski należy zgłaszać do kierownictwa pływalni.
 42. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz kierownictwo basenu.
 43. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Murat Anna
(2018-03-07 10:50:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Murat Anna
(2022-05-06 10:28:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki