☰ Menu
Miejska Pływalnia "OLIMPIJCZYK" w Aleksandrowie Łódzkim
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 22.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie konkursu na stanowisko księgowego
w Olimpijczyk Miejskiej Pływalni.

Dyrektor Miejskiej Pływalni Olimpijczyk ogłasza konkurs na stanowisko księgowego. 

I  Nazwa i adres jednostki ogłaszającej konkurs:

 Miejska Pływalnia Olimpijczyk w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Bankowa 5

II Określenie stanowiska urzędniczego:

księgowy w Miejskiej Pływalni Olimpijczyk i MOSiR w Aleksandrowie Łódzkim

Wymiar czasu pracy:

-1 etat (Olimpijczyk),

-1/4 etatu (MOSiR)

Rodzaj umowy: pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres próbny, druga na czas określony, z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony.

III Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Osoba ubiegająca się o stanowisko księgowego powinna spełniać następujące, niezbędne wymagania:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku księgowego – wykształcenie  wyższe  o profilu ekonomicznym oraz 2 lata stażu w księgowości.
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 6. jej stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku księgowego.

 W przypadku osób ubiegających się o stanowisko księgowego będą preferowane następujące  wymagania:

 1. ogólna znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
 2. ogólna znajomość zasad finansowania zadań  jednostek budżetowych  na szczeblu gminy jako organu samorządu terytorialnego,
 3. umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, sprawozdań budżetowych, bilansów, rachunków zysków i strat, zestawień zmian w funduszu jednostek, tworzenia prognoz, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 4. znajomość  sporządzania listy płac, naliczania składek  ZUS, podatków
 5. sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego,
 6. znajomość programów komputerowych stosowanych w księgowości OPTIMA,  programów do planowania i sprawozdawczości budżetowej „Plan B”, „JSTJB” firmy Doscomp, program  Płatnik,
 7.  umiejętność obsługi komputera,
 8. cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa.

IV Wskazanie zakresu zadań na stanowisku księgowego:

 1. terminowa ewidencja księgowa i finansowa operacji Pływalni Olimpijczyk i MOSiR
 2. przyjmowanie, dekretowanie sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym odsługiwanych jednostek,
 3. sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, zestawień, analiz finansowych,
 4. przeprowadzanie bieżącej analizy z zakresu wykonania planu dochodów, wydatków, wskaźników,
 5. przygotowywanie propozycji zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych we współpracy ze Skarbnikiem
 6. sporządzanie poleceń przelewu na rzecz kontrahentów, przekazywanie dochodów do organu prowadzącego,     
 7. prowadzenie ewidencji środków trwałych na kontach syntetycznych i uzgadnianie z kontami analitycznymi prowadzonymi w/w jednostkach,
 8. wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Dyrektora.

V Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych w pełnym wymiarze czasu pracy - 40 godzin tygodniowo w Pływalni Olimpijczyk i 1/4 w MOSIR

Miejsce i otoczenie  organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

 • nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
 • pomieszczenie biurowe znajduje się na parterze,
 • do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych,
 • w budynku na parterze są toalety dostosowane dla niepełnosprawnych.

VII Wykaz wymaganych dokumentów:

Kandydaci do objęcia stanowiska księgowego w Miejskiej Pływalni Olimpijczyk i MOSiR są zobowiązani do przygotowania i złożenia następujących dokumentów:

 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys – curriculum vitae;
 3. Kserokopia dowodu osobistego;
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe - świadectw pracy, jeżeli stosunek pracy trwa nadal - zaświadczenie o zatrudnieniu;
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku księgowego.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz.1202).

Kserokopie dokumentów wymienionych w punktach 3 – 5 muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem 

Dokumenty wymienione w punkcie 1 i 2 oraz oświadczenia wymienione w punktach 6 - 9 muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

VIII Miejsce i termin składania dokumentów:

Kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów wymienionych w pkt VII w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: „Nabór na stanowisko księgowego w Pływalni Olimpijczyk i MOSiR w Aleksandrowie Łódzkim”.

Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji.

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Miejskiej Pływalni Olimpijczyk w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Bankowa 5, do dnia 15 lipca 2016, w godzinach 8.00-15.00.

W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentacji do Miejskiej Pływalni Olimpijczyk. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

IX Pozostałe zobowiązania:

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie BIP Olimpijczyka.

Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie przez telefon.

 

  Aleksandrów Łódzki dn.16.06.16

            Arkadiusz Cichecki

Wytworzył:
Udostępnił:
Murat Anna
(2018-03-07 10:36:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Murat Anna
(2018-11-22 09:55:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 12400